Verkoopvoorw.

Telefoon:

 

E-mail:

 

Nieuws: Nieuwsblog

VERKOOPVOORWAARDEN

 

1.Leveringen: Levering van op de site vermelde goederen is vaak uit voorraad mogelijk.Wij aanvaarden

geen aansprakelijkheid wegens het niet of te laat leveren.Wel stellen wij u hiervan direct op de hoogte

met vermelding van de nieuw te verwachten leverdatum.

2.Verzendingen: Verzendkosten ook eventuele retourzendingen en verpakkingskosten zijn altijd voor

rekening opdrachtgever. Het transport geschiedt altijd voor risico van de opdrachtgever.

3.Specials: Speciaal bestelde artikelen die voor u worden aangemaakt kunnen nimmer worden

geannuleerd zonder toestemming van Maidenmeij.

4.Reclames: Reclames dienen 10 dagen na ontvangst van de goederen bij ons in bezit te zijn. Over het

toekennen van een eventuele garantieclaim wordt uitsluitend door ons beslist.

5.Gebruikte artikelen b.v. motoren moeten altijd worden afgehaald en eventueel draaiend worden

afgenomen. Op deze artikelen is geen reclamatie mogelijk.Op gebruikte artikelen zit, tenzij schriftelijk

overeen gekomen nooit garantie.

6.Aansprakelijkheid: Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit een

defect, een gekozen ontwerp of door het niet goed functioneren van een door ons geleverd product.

7.Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van galvanische corrosie of welke soort

corrosie dan ook als gevolg van de materiaalsoort van de door ons geleverde goederen zoals

bijvoorbeeld roestvrijstalen schroefassen, moeren en schroefaskokers. De materiaalkeuze van deze

producten, het aanbrengen van anodes de materiaalsoort van deze anodes, de plaats en hoeveelheid

is geheel ter beoordeling van de opdrachtgever.

8.Prijzen: Alle op de site vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. Wij behouden ons het recht

voor om deze prijzen zonder enige kennisgeving vooraf te wijzigen.

9.Betaling: Al onze prijzen zijn gebaseerd op een betalingsconditie van contant, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders overeengekomen.

10.Wanneer betaling achteraf of deelbetalingen zijn overeengekomen dient de betaling te geschieden

binnen 14 dagen na factuurdatum, door overmaking/bijschrijving op de door ons aangegeven

bank/girorekening. De op onze bank/girorekening vermelde valutadatum geldt als betalingsdatum.

11.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van onze openstaande

facturen komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten

bedragen tenminste 15% van het door wederpartijverschuldigde bedrag (incl. BTW) met een minimum

van €15.00.

12.Niet of niet volledig betaalde goederen blijven eigendom van Maidenmeij.

13.Opslag goederen: Goederen die bij ons in bewaring worden gegeven alsmede goederen die deels zijn

aanbetaald worden op risico van de opdrachtgever gestald.Wij zijn niet aansprakelijk voor brand,

breuk, diefstal of enige andere vorm van schade gedurende deze opslag.